تبلیغات
كامپیوتر - چگونه دو سرور با چهار IP های متفاوت را می توان به همدیگر معرفی نمود؟
 چگونه دو سرور با چهار IP های متفاوت را می توان به همدیگر معرفی نمود؟ ... نكته ها و ترفندها ,
جهت انجام این كار ابتدا این طور در نظر می گیریم كه سرور اول به نام A باشد و آدرس IP های 192.29.0.14 باشد جهت مشاهده همدیگر این دو سرور می بایستی از وجود همدیگر مطلع باشند تا از طریق اجرای فرمان Ping بتوان ارتباط میان آن دو را بررسی كرد. برای این كار در سرور A . آدرس IP سرور B را به صورت دروازه تعریف كنید و در سرور B . آدرس های IP ای سرور A را به صورت Gateway قرار دهید. بعد از این كار آن دو می توانند همدیگر را مشاهده نمایند.
اما این كه چطور می توان. مجوز استفاده از سرور مثلا B را به كاربران سرور A داد از طریق دو منوی زیر انجام می گیرند:
- Trusting Domain : حوزه ای مثل حوزه سرور B را گویند كه كاربران حوزه های دیگر قصد مشاهده منابع اش را دارند.
- Trusted Domain : حوزه ای مثل حوزه سرور A كه كاربران را جهت ورود بررسی كرده و این كاربران در حقیقت در آن تعریف شده اند.

نوشته شده توسط مینا