تبلیغات
كامپیوتر - آشنائی با انواع اتصال كامپیوتر ها در شبكه
 آشنائی با انواع اتصال كامپیوتر ها در شبكه ... کامپیوتر ,

ارایش و نحوه بهم پیوستن وسایل مختلف شبكه را Topology می گویند.

سه نوع توپولوژی اصلی وجود دارد :
Bus گذرگاه
Star ستاره
Ring حلقه

Bus توپولوژی گذرگاه
این توپولوژی شامل یك خط ارتباطی كه به صورت یك خط مرتب می شود و همه گره ها به یك خط ارتباطی وصل می شوند این شبكه دوسر آزاد و متمایز دارد همه گره ها دستیابی یكسانی بر شبكه دارند وقتی یك پیام بخواهد بین دوگره حركت كند تمام گره های موجود در شبكه پیام را می خوانند تا ببیند كه پیام مربوط به آنهاست یا نه این پیام به كامپیوتر مورد نظر كه رسید آن را گرفته و پردازش می كند در حالیكه سایر گره ها آن را نادیده می گیرند
در یك شبكه كوچك اینروش به خوبی كار می كند ولی در شبكه های بزرگ كه مسیرهای طولانی نیز دارد این روش جواب خوبی نمیدهد و قطع شدن كابل در هر نقطه از شبكه باعث از كار افتادن كل شبكه می شود
Ring توپولوژی حلقه
این توپولوژی شكل یك دایره را به خود می گیرد هر گره با گره بعدی خود وابسته است پیامهای ارسالی از هر گره در طول حلقه می چرخد تا به گره مورد نظر برسد پیام فقط در یك جهت حركت می كند. روی توپولوژی حلقه شبكه هایPeer to peer خوب كار می كنند. با توجه به اینكه گره مستقیمآ به گره كناری خود وصل می شود اگر یك كامپیوتر از كار بیفتد كل شبكه نیز از كار می افتد.
تعداد گرههای هر حلقه معمولأمحدود است توسعه این شبكه محدود بوده و برای افزایش یك گره به شبكه باید كل شبكه از كار انداخته شود.
Star توپولوژی ستاره
توپولوژی شكل ستاره به خود می گیرد هر گره با یك گره مركزی وابسته است پیامهای ارسالی از هر گره توسط یك گره مركزی به گره مورد نظر می رسد.
منبع:شرکت فناوری اطلاعات کیانا


نوشته شده توسط مینا